Project Description

Program nadgradnje Diplome iz geštalt psihoterapije u Master geštalt psihoterapije

Evropski Akreditovan Institut za Psihoterapiju (EAPTI), Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta (GPTIM), EAPTI-GPTIM, Hihger Education Institution (NCFHE) (Licence Number: 2014-FHI-020) u saradnji sa Evropskim Akreditovanim Institutom za Psihoterapiju (EAPTI), Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo sa zadovoljstvom Vas obavještavaju da je Program za nadgradnju Diplome iz geštalt psihoterapije u Master geštalt psihoterapije akreditovan od strane Nacionalne komisije za dalje i visoko obrazovanje – Malta/(NCFHE). EAPTI-GPTIM nudi ovaj program koji počinje u septembru 2018., i traje do septembra 2019. godine

Cilj ovog dokumenta je da ponudi praktične informacije u vezi sa registracijom i uslovima potrebnim za pohađanje ovog programa. Dokument ima dva dodatka koji sadrže dodatne informacije:
Dodatak 1: Program nadgradnje Diplome iz geštalt psihoterapije u Master geštalt psihoterapije
Dodatak 2: Obrazac za PAPU (priznavanja i akreditovanja prethodnog učenja)

U ovom dokumentu koriste se sljedeći termini:

  • Priznavanje (i akreditacija) prethodnog učenja (PAPU): to je priznata metoda procjene kojom se razmatra da li student može da dokaže da svojim znanjem, razumijevanjem ili vještinama koje već posjeduje zadovoljava kriterije procjene za određenu oblast, te ne treba da je dalje razvija kroz učenje.
  • EAPTI-GPTIM Komisija za PAPU: procjenjuje da li kandidat ispunjava potrebne uslove.
  • Kontakt sati: odnose se na teorijske i nepraktične sate ostvarene uglavnom kroz predavanja, radionice i seminare.
  • Praktični sati:odnose se na praktični dio programa, kao što su rad i terapijska praksa koji također mogu da budu supervizirani.

Proces nadgradnje diplome uzima u obzir sve sate i module koji su već stečeni i pohađani kroz Diplomu iz geštalt psihoterapije i koji se smatraju već priznatim (i akreditovanim) prethodnim učenjem (PAPU). Međutim, pored ovih sati potrebno je još određen broj dodatnih sati, kao i ispunjenje uslova neophodnih za sticanje zvanja Mastera geštalt psihoterapije.

EAPTI-GPTIM je učinio sve da ovaj postupak bude jednostavan i izvodljiv. Slijede koraci procesa nadgradnje diplome.

Prvi korak: Šta treba da znam prilikom podnošenja zahtjeva za Program Master geštalt psihoterapije?

Prvo, nadgradnja Diplome iz geštalt psihoterapije u zvanje Master geštalt psihoterapije znači da postajete student programa Master geštalt psihoterapije. Međutim, pošto je veliki dio tog programa već savladan kroz vaše prethodno učenje prilikom sticanja Diplome iz geštalt psihoterapije, potrebno je samo da savladate one aspekte Master nastavnog plana koji nisu obuhvaćeni sticanjem Diplome.

Drugo, svi kandidati moraju ispunjavati neophodne uslove za pohađanje programa Master geštalt psihoterapije, a to su:

a) da posjeduju diplomu osnovnih studija ili njihovog ekvivalenta ili relevantnog stručnog usavršavanja iz oblasti humanističkih nauka ili društvenih nauka (kao što su psihologija, sociologija itd.) ili stručnog usavršavanja povezanog sa drugim disciplinama, kao što su, ali ne isključivo, medicina, pedagogija, filozofija, menadžment, studije komunikacija ili teologija.
i
b) da posjeduju odgovarajuće društvene, obrazovne i literarne sposobnosti i odgovarajući pravni status.

Treće, prijava za Program nadgradnje je po sebi jedan oblik PAPU. To znači da treba da popunite obrazac u prilogu (Dodatak 2): “Obrazac za PAPU: Nadgradnja Diplome iz geštalt psihoterapije u Master geštalt psihoterapije” i dostavite ga zajedno sa ovjerenom kopijom diplome iz geštalt psihoterapije i svim drugim dokumentima koji su potrebni za vaš zahjtev za PAPU. Molimo Vas da priložite po dvije kopije popunjenog obrasca i svih drugih dokumenata. Jedan primjerak ostaje u arhivi, a drugi će vam biti vraćen nakon postupka priznavanja.
Imajte na umu da postoji jedan obrazac za sve vrste zahtjeva za PAPU. Prvi dio se odnosi na prethodno učenje stečeno satima koji su bili potrebni za dobijanje Diplome i svi kandidati ga moraju popuniti prilikom podnošenja zahtjeva za nadgradnju. Drugi dio se odnosi na prethodno učenje stečeno izvan prethodno pomenutih sati. Ovaj drugi dio je objašnjen u Drugom koraku ovog dokumenta.

Drugi korak: Koliko dodatnih sati mi je potrebno i koje uslove treba da ispunim za nadgradnju diplome?

Ovaj korak će vam omogućiti da razumijete koliko je dodatnih sati po modulu potrebno za nadgradnju diplome. U donjoj tabeli ćete naći broj kontakt sati i praktičnih sati koji su potrebni da biste u potpunosti završili Program nadgradnje diplome.

No. Predmet/ Modul Kontakt sati Praktični sati
/ Mod 5. DIJAGNOSTIKA 0 40
/ Mod 6. PSIHOPATOLOGIJA IZ GEŠTALT RELACIONE PERSPEKTIVE 20 0
/ Mod 7. GEŠTALT TERAPEUT U TERAPIJSKOM ODNOSU 0 45
/ Mod 10. TEHNIKE GEŠTALT TERAPIJE 2 30 30
/ Mod 12. ISKUSTVENE GRUPE SA KOLEGAMA POD SUPERVIZIJOM 0 75
/ Mod 13. PRAKTIČNI RAD 1: RAD NA KLINICI POD MENTORSTVOM 0 75
/ Mod 15. SUPERVIZIJA 60 0
/ Mod 17. KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE: STUDIJA SLUČAJA I ZAVRŠNI ISPIT 50 0
/ UKUPNO 160 265

Kontakt stil se odnose na teorijske (nepraktične sate npr. radionice/ predavanja).
Praktični sati se odnose na praktične seanse i poslove koji se takođe mogu supervizirati

Tabela 1 pokazuje da kandidat treba da dopuni samo osam modula (pošto su ostali već obuhvaćeni Diplomom). Šest od ovih osam modula zapravo čine dijelove* originalnih modula Master geštalt terapije**.

Da bi imali pristup ovim modulima kandidati moraju da:

1. pohađaju dodatnih ukupno 160 kontakt sati predavanja (radionica);

2. dokažu da su ostvarili 265 sati praktičnog rada (praktični sati). Ovi sati nisu predavanja, već predstavljaju vrijeme provedeno u praktičnim aktivnostima, npr. rad na klinici, kliničke intervencije i rad sa klijentima ili sa kolegama u grupi. Ostali detalji dati su kasnije u ovom dokumentu.

3. Konačno, potpun Master program obuhvata 16 seminarskih radova. Osam od njih su već obuhvaćeni Vašom Diplomom iz gestalt psihoterapije, što znači da treba da napišete još 8 radova (1 rad po modulu u Tabeli 1). Ovih 8 seminarskih radova ne mogu biti zamijenjeni nekim drugim prethodnim učenjem. Detalji o ovome dati su u Dodatku 1. Ocjene na ovim zadacima koristiće se za izračunavanje prosječne ocjene u programu Master geštalt psihoterapije.

Treći korak: Učenje i iskustvo koje sam stekao/la izvan diplome?

U ovom koraku važno je napomenuti da sva učenja koja su stečena izvan Diplome iz geštalt psihoterapije mogu da budu priznata kao prethodna učenja (PAPU). Ona se smatraju kao dodatak učenju koje ste već imali prilikom sticanja Diplome iz geštalt psihoterapije.

Šta to znači? Daćemo vam jedan primjer. Recimo da ste posle sticanja Diplome iz geštalt psihoterapije takođe završili modul iz supervizije pri EAPTI-SEB u trajanju od 60 sati ili više. Pošto je ovo učenje bilo izvan Diplome iz geštalt psihoterapije, možete da se obratite EAPTI-GPTIM Komisiji za PAPU da Vam ove sate prizna kao prethodno učenje. Ovo priznavanje je diskreciono pravo komisije za PAPU. Ukoliko ovo prethodno učenje bude odobreno od strane EAPTI-GPTIM komisije za PAPU onda nećete morati da pohađate tih 60 sati predavanja za modul “Supervizija” kako je prikazano u Tabeli 1

* U potpunosti akreditovan Master geštalt psihoterapije sastoji se od 17 modula sa ukupno 1050 kontakt sati i 940 praktičnih sati.
** Za više detalja pročitajte Program nadgradnje diplome u Master
Kasnije ćemo u ovom dokumentu dati dodatne primjere i ideje u vezi sa prethodnim učenjem koje može da se razmatra. Međutim, važno je imati na umu da čak i ako je dodatno prethodno učenje odobreno, od kandidata se i dalje očekuje da napiše seminarske radove za svaki od osam modula iz Tabele 1.

Četvrti korak: Kako mogu da ispunim sve dodatne obaveze?

Prvo, provjerite da li ste već ostvarili sate nekih modula kroz vaša prethodna iskustva rada/učenja. Ako jeste, onda možete podneti zahtjev za priznavanje ovih sati kao dodatno prethodno učenje. Imajte u vidu da se zahtjev za sate prethodnog učenja za jedan modul ne može koristiti za druge module u okviru programa. U donjem tekstu navode se neki prijedlozi za to dodatno prethodno učenje. Priznavanje dodatnog prethodnog učenja je diskreciono pravo EAPTI-GPTIM komisije za PAPU.

Ako još uvijek niste ostvarili ove sate kroz prethodna iskustva ili učenja, onda možete da pohađate neku radionicu/seminar koji se nude kao dio programa za nadgradnju diplome. Takođe ćete biti obaviješteni u vezi sa praktičnim satima. Imajte na umu da program počinje od oktobra 2016., a završava se u oktobru 2017. godine. Program može biti podložan promjenama nakon novih usaglašavanja u okviru NCFHE-Malta.

Slijedi kratak opis svakog pojedinog modula koji treba da budu završeni. Navedeni su broj sati, kako kontakt tako i praktičnih, kao i prijedlozi za PAPU za određeni modul. Detaljniji opis svakog modula, uključujući i sadržaj kursa, ishode učenja i informacije o seminarskim radovima mogu se naći u priloženom Dodatku 1.

OPISI MODULA i PREDLOZI ZA PAPU:

Modul 5: DIJAGNOSTIKA

Nadgradnja ovog modula sastoji se u završavanju kratkoročne prakse (u trajanju 40 praktičnih sati) u nekoj instituciji za zaštitu mentalnog zdravlja.

Predlozi za PAPU: Mnogi od vas su možda već radili u kliničkim uslovima koji su zahtijevali proces procene i DSM dijagnozu. Ako je ostvareno 40 sati u takvom okruženju, onda kandidat može kod EAPTI-GPTIM komisije za PAPU podnijeti zahtjev za priznavanje tih sati.

Ako nemate ove sate ili ako zahtjev za PAPU nije odobren, onda se praksa mora obaviti i dokaz o tome predati koordinatoru EAPTI-GPTIM.

Na kraju ćete biti ocijenjeni. Svi studenti, uključujući i one kojima je priznato PAPU, moraju da napišu izvještaj o kliničkoj proceni.

Modul 6: PSIHOPATOLOGIJA IZ GEŠTALT RELACIONE PERSPEKTIVE

Nadgradnja ovog modula obuhvata pohađanje 20 sati predavanja u vezi sa teorijom i metodologijom rada sa osobama sa posebnim poremećajima.

Predlozi za PAPU: Uz zahtjev za priznavanje prethodnog učenja neophodno je priložiti dokaze o pohađanju predavanja izvan Diplome iz geštalt psihoterapije, a koja se odnose na ovu temu. Jedan od primjera je radionica Đanija Frančesetija (Gianni Francesetti): “Bol i ljepota: od psihopatologije do estetike kontakta sa osvrtom na OKP i fobije”. Biće priznate teme isključivo iz geštalt relacione perspektive.

Nakon završavanja ovih sati svi kandidati, uključujući one kojima je priznato prethodno učenje, treba da napišu seminarski rad.

Modul 7: GEŠTALT TERAPEUT U TERAPIJSKOM ODNOSU

Da bi se dopunio ovaj modul od kandidata se očekuje da ostvare 45 praktičnih sati kako bi se upoznali sa ovom temom.

Predlozi za PAPU:
Registrovani geštalt psihoterapeuti treba da podnesu dokaz o:
1. aktivnom radu sa stvarnim klijentima
2. kontinuiranom profesionalnom razvoju
3. kontinuiranoj superviziji
4. članstvu u Ugruženju za Geštalt psihoterapiju BiH

Tada mogu da traže priznavanje prethodnog učenja za ove praktične sate.

Osim toga, svi kandidati, uključujući one kojima je priznato prethodno učenje, treba da napišu seminarski rad.

Modul 10: TEHNIKE GEŠTAL TERAPIJE 2

Dopuna ovog modula zahtjeva dodatnih 30 sati predavanja i 30 praktičnih sati. Predavanja u ovom modulu bave se vještinom korištenja tehnika i intervencija u geštalt terapiji.

Praktični sati sastoje se od preuzimanja uloga klijent/terapeut/opserver kako bi se ove tehnike vježbale sa kolegama, i na kraju, kao oblik procjene, preuzimanje uloge terapeuta koji demonstrira odgovarajuću intervenciju.

Prijedlozi za PAPU:
Registrovani geštalt psihoterapeuti treba da podnesu dokaz o:
1. aktivnom radu sa stvarnim klijentima
2. kontinuiranom profesionalnom razvoju (KPR)
3. kontinuiranoj superviziji
4. članstvu u Udruženju za Gestalt psihoterapiju BiH

Tada mogu da traže priznavanje prethodnog učenja za ove praktične sate.

Svi studenti su dužni da napišu seminarski rad za ovaj modul, međutim, tema će zavisiti od toga da li vam je priznato prethodno učenje ili ne.

Modul 12: ISKUSTVENE GRUPE SA KOLEGAMA POD SUPERVIZIJOM

U ovom modulu ne postoje predavanja, ali je potrebno 75 sati praktičnog rada kako bi se završio.

Prijedlozi za PAPU: Zahtjevi za priznavanje prethodnog učenja mogu uključivati sate grupne supervizije, supervizije u grupama kolega, ocjene kolega, prezentacije kolegama, razgovore, kritike, ocjene studije slučaja, multidisciplinarne sastanke timova i tako dalje. Priznavanje prethodnog učenja je diskreciono pravo komisije.

Bez obzira da li je dodatno prethodno učenje priznato ili ne, od kandidata se očekuje da napišu seminarski rad.

Modul 13: PRAKTIČNI RAD 1: RAD NA KLINICI POD MENTORSTVOM

U cilju kompletiranja ovog modula obavezno je 75 sati prakse u kliničkom okruženju. Imajte u vidu da naglasak ovog modula nije primarno na metodologiji i tehnikama geštalt terapije, već na opštim kliničkim procedurama i vještinama.

Prijedlozi za PAPU: Priznavanje prethodnog učenja može uključiti prethodno iskustvo u ulozi opservera i/ili studenta u kliničkom okruženju u kome kandidat ne radi nužno kao terapeut. Na primjer, volontiranje i razmjena u kojima je kandidat bio u mogućnosti da posmatra opće kliničke procedure i vještine u kliničkom okruženju, mogu biti predstavljeni za PAPU. Iskustva u prezentacijama, razgovorima, konferencijama i/ili pisanju publikacija na temu specifičnih usluga koje se pružaju u specifičnom kliničkom setingu mogu se uzeti u obzir.

Od studenata se očekuje da na kraju modula prezentuju protokol, dnevnik i izvještaj mentora. Ovi dokumenti će biti osnova za procjenu.

Ako se dodatno prethodno učenje prizna, student je dužan da napiše seminarski rad i priloži dokaz o ostvarenim satima, umjesto protokola i dnevnika.

Modul 15: SUPERVIZIJA

Diploma ne obuhvata edukaciju iz ove oblasti te je cilj ovog modula da studente upozna sa teorijskim i praktičnim pristupom i tako ih podrži za ulogu supervizora. U oblasti supervizije obavezno je 60 sati predavanja.

Prijedlozi za PAPU: Prethodno učenje u ovom modulu biće priznato samo onim osobama koje imaju dokaz o posebnoj postdiplomskoj specijalističkoj obuci iz supervizije u psihoterapiji, koja obuhvata teorijske aspekte supervizije i potpuno se podudara sa temama ovog modula.

Studenti, uključujući i studente kojima je priznato prethodno učenje za ovaj modul, moraće da napišu seminarski rad.

Modul 17: KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE

Ono što je nedostajalo Diplomi iz geštalt psihoterapije jeste edukacija o teorijskim osnovama kvalitativnog istraživanja. Kako bi se ovo nadoknadilo obavezno je 50 sati predavanja iz ove oblasti. Ovo će omogućiti neophodnu nadogradnju kako bi se dostigao Master nivo modula 17: Kvalitativno istraživanje: studija slučaja i završni ispit. Imajte na umu da su Studija slučaja i Završni ispit već obuhvaćeni diplomom.

Prijedlozi za PAPU: Zahtjevi za PAPU mogu uključivati obuku ili kurseve čiji je sadržaj bio edukacija iz oblasti kvalitativnog istraživanja na Master nivou (nivo 7). Također, kandidati koji imaju iskustva u: javnim govorima, predavanjima, istraživanjima ili prezentaciji naučnih radova koji koriste i/ili se fokusiraju na kvalitativne metode, mogu aplicirati za PAPU.

Studenti, uključujući i studente kojima je priznato prethodno učenje u obavezi su da sprovedu istraživanje i napišu kratak kvalitativno istraživački rad ili studiju slučaja (ne manje od 3000 riječi). Ovaj rad treba da ilustruje znanje o svim fazama kvalitativnog istraživanja.

Peti korak: Kako se prijavljujem za dodatno prethodno učenje?

Kao što je već objašnjeno u koraku 1 ovog dokumenta, ako imate dodatne sate učenja (ostvarene izvan programa Diploma iz geštalt psihoterapiji), treba da se prijavite za dodatno prethodno učenje. U obrascu za PAPU (Dodatak 2) postoji odjeljak koji se odnosi na sate diplome koji su već stečeni, kao i drugi odeljak SEKCIJA D – OSTALI ZAHTJEVI ZA PAPU za one sate prethodnog učenja koje ste možda stekli izvan Diplome.

Potrebno je da se prijavite za priznavanje ovih spoljnih sati popunjavanjem SEKCIJE D u obrascu. To zahtjeva da navedete modul za koji tražite dodatno PAPU i objasnite sva specifična učenja i iskustva koje smatrate relevantnim za razmatranje za svaki modul. Neophodan je dokaz o ovim satima.

Imajte u vidu da je potrebna novčana naknada za obradu zahtjeva za PAPU.

Šesti korak: Kako mogu ostvariti sate predavanja i rada potrebne za nadgradnju diplome?

U akademskoj godini 2018./2019. EAPTI-GPTIM u saradnji sa Psiho-Integrumom ponudiće sljedeće:

1. Radionice/seminare koji se bave temama sljedećih modula: PSIHOPATOLOGIJA IZ GEŠTALT RELACIONE PERSPEKTIVE; TEHNIKE GEŠTALT TERAPIJE 2; SUPERVIZIJA; i KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE
2. Za module koji imaju samo praktične sate, biće obezbjeđeni koordinatori za konsultacije.

Imajte na umu da su određivanje uslova za PAPU, kao i odgovornost za organizovanje kurseva/radionica diskreciono pravo EAPTI-GPTIM i NCFHE i mogu biti podložni promjenama.

Sedmi korak: Ocjenjivanje

Postoje sljedeći termini za ocjenjivanje:
– mart 2018.
– juli 2018.

Prijavi se!

Program radionica 2018./2019.
za nadgradnju Diplome iz geštalt psihoterapije
u Master geštalt psihoterapije

Mod 6. PSIHOPATOLOGIJA IZ GEŠTALT RELACIONE PERSPEKTIVE (20 kontakt sati)
Studenti mogu da ostvare ove sate na sljedeći način:

Tema: Psihopatologija i razvojni pristup u geštalt psihoterapiji
Termin: ovi podaci biće naknadno objavljeni
Mjesto:
Cijena:

Mod 10. TEHNIKE GEŠTALT TERAPIJE 2 (30 kontakt sati)

Tema: Tehnike i intervencije geštalt teerapije
Termin:
Mjesto:
Cijena:

Tema: Tehnike i intervencije geštalt teerapije: poštovanje etičkih principa kao dobra psihoterapijska praksa
Termin:
Mjesto:
Cijena:

Mod 15. SUPERVIZIJA PRAKSE (60 sati)

Tema: Teorija i praksa supervizije u psihoterapiji
Termin:
Mjesto:
Cijena:

Mod 17. KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE: STUDIJA SLUČAJA I ZAVRŠNI ISPIT

Tema: Kvalitativno istraživanje u psihoterapiji
Termin:
Mjesto:
Cijena:

PRIJAVI SE

PREUZMI DOKUMENTACIJU

PRIRUČNIK ZA DIPLOMU
UPGRADE ZA MASTER
FINALNI PRIRUČNIK 2018
PRIJAVA ZA EDUKACIJU
PRIJAVI SE

Kontaktirajte nas!

Želite biti član naše zajednice – mi ćemo vam pomoći našim znanjem!